Søk fritak fra radiodelen i AMS-målerne

Det er hverken helsepolitisk, juridisk eller etisk akseptabelt at NVE unnlater å ta hensyn til den økte helserisiko som ser ut til å følge med radiokommunikasjonen fra AMS-målerne – særlig ikke når det fins teknisk og funksjonelt gode alternativer.

At eksponering fra mikrobølgesendere er vanlig og akseptert ellers i samfunnet er ikke et motargument: eksponeringen fra AMS-målerne er påtvunget, døgnkontinuerlig og kan ikke slås av, og den har pulser som har betydelig biologisk virkning. Dette gjelder selv om «styrken» er innenfor forskriftene.

NVE har skjøvet ansvaret for såvel tekniske løsningsvalg som innvilgelse av fritak over på netteierselsskapene, men dikterer likefullt i stor grad praksis. Denne praksisen fortoner seg som forsøk på en innsnevring i forhold til forskriften, og den framstår som et narrespill overfor politikerne og strømkundene.

Det er NVEs ansvar å endre dette, og de andre interessentene – nettselskaper, montørselskaper, helseaktører og kunder – sitt ansvar å konfrontere NVE med behovet for kursendring.

Nye direktiver fra NVE gjør det ekstra vanskelig for borettslag, sameier og tette naboskap å søke fritak. Men der fins en enkel, teknisk løsning som dere bør vurdere: Få kabel mellom smartmålerne, så er problemet borte*

Ett virkemiddel er å søke fritak – hva enten for frykt for økt helserisiko og for helseplager fra strålingen fra målerne, eller på generelt grunnlag såsom personvern, uten legeattest. Og det er viktig å få framprovosert medisinske og juridiske vurderinger fra upartisk hold. De som har ressurser, bør søke å få avklart juridisk spørsmål om hvem som skal betale for strålingsreduserende tiltak. Du kan bruke vår automatiske tjeneste til å sende brev til din strømleverandør! og Stopp smartmålerene jobber for gruppesøksmål på sikt.